۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت

 

 آئین نامه آموزشی  دوره دكتراي عمومي پزشكي

آئین نامه شرح وظايف كارورزان دوره دكتراي عمومي  پزشكي 

 آئین نامه شرح وظايف كارآموزان دوره دكتراي عمومي پزشكي

 آئین نامه آزمون صلاحیت بالینی

راهنما و استانداردهای مراکز برگزاری آزمون صلاحیت بالینی 

سند توانمندیهای دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی