۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت

 

  آئین نامه ساعت موظف و حق التدریس

  آئین نامه معادلسازی واحد های پژوهشی 

  فرم حق التدریس اعضاء غیرهیئت علمی  

  فرم تمام وقتی و حق التدریس اعضاء هیئت علمی

  فرم حق التدریس پایان نامه

  معادلسازی مسئولیت های پژوهشی