۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت

  آئین نامه اعطای ترفیع پایه اعضاء هیئت علمی

 فرم اجرایی

 فرم پژوهشی

 فرم مدیر گروه علوم بالینی

  فرم مدیر گروه علوم پایه

 فرم ریاست بیمارستان(مربوط به اعضاء هیئت علمی بالینی)

 فرم معاونت درمان(مربوط به اعضاء هیئت علمی بالینی)

 فرم نهایی ترفیع

 دستورالعمل چگونگی اعطای ترفیع پایه اعضاء هیئت علمی