۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند

تاریخچه:

به دنبال تشكيل مرکزمطالعات و توسعه آموزش در دانشگاه(EDC) و نيز با توجه به لزوم تغيير و تحول در روش هاي آموزش، یادگیری، ارزشيابي، برنامه ریزی آموزشی و ساير امور مربوطه، دفتر توسعه آموزش (EDO) به عنوان  اولین واحد توسعه در دانشکده ها، در دی ماه سال 1401 در دانشكده پرستاری زرند با مسئوليت سرکار خانم نادیا سدری تشكيل شد.

رسالت:

این دفتر با استفاده از امکانات و ظرفیتهای بالقوه موجود در مرکز آموزشی دانشکده پرستاری زرند و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 5 محور توسعه آموزش متشکل از پژوهش در آموزش، برنامه ریزی آموزشی،ارزشیابی،آموزش مدرسین،و آموزش مداوم با توجه به  شناخت نیازهای حرفه ای جامعه هدف خود در جهت تحقق اهداف توسعه آموزش فعالیت می کند.