۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ شنبه ۹ دي  
بازدید دوره ای معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان