۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند

Skip Navigation Links.
Collapse درباره دانشکدهدرباره دانشکده
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
ریاست دانشکده
جلسات دانشکده
کارکنان اداری
تاریخچه
Collapse شهرستان زرندشهرستان زرند
آشنایی با زرند
Collapse بیمارستان هابیمارستان ها
امام علی
آموزشی درمانی سینا
Collapse مراکز دانشگاهیمراکز دانشگاهی
دانشکده فنی خاتم الانبیا
دانشکده علوم پزشکی
مجتمع آموزش عالی
علمی و کاربردی
پیام نور
آزاد اسلامی
مراکز بهداشتی
Collapse معاونتهامعاونتها
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معاون آموزشی
اعضای شورای آموزش
Collapse دفتر مطالعات و توسعه آموزش EDOدفتر مطالعات و توسعه آموزش EDO
تاریخچه ، رسالت و اهداف
مسئول
کارشناس
اعضای شورا
Collapse کمیته های EDOکمیته های EDO
Collapse کمیته برنامه ریزی آموزشیکمیته برنامه ریزی آموزشی
اهداف کمیته
اعضای کمیته
Collapse کمیته ارزشیابیکمیته ارزشیابی
اهداف کمیته
اعضا کمیته
Collapse کمیته آموزش و توانمند سازی اساتید و آموزش مداومکمیته آموزش و توانمند سازی اساتید و آموزش مداوم
اهداف کمیته
اعضا کمیته
برنامه های عملیاتی
فعالیت های دفتر مطالعات و توسعه آموزش EDO
آیین نامه ها
Collapse کمیته دانشجوییEDOکمیته دانشجوییEDO
Collapse جلسات ژورنال کلابجلسات ژورنال کلاب
جلسه اول ژور نال کلاب
مسئول کمیته
Collapse اداره آموزشاداره آموزش
کارشناسان آموزش
فرم های آموزشی
فرم تقاضای میهمان و انتقال دانشجویان
فرم های حق التدریس
قوانین و مقرارت آموزشی
Collapse معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
معاون پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی
طرح های پژوهشی
کارگاه های پژوهشی
Collapse کمیته تحقیقات دانشجوییکمیته تحقیقات دانشجویی
معرفی
اساسنامه
Collapse نشریه اندیشه سبزنشریه اندیشه سبز
نشریه شماره یازده
نشریه شماره ده
نشریه شماره نه
نشریه شماره هشت
نشریه شماره هفت
نشریه شماره شش
نشریه شماره پنج
Collapse برنامه کارگاههابرنامه کارگاهها
1400
1399
1398
سایت کتابخانه
همایش و کنگره ها
فرم ها
فرم پروپوزال
فرم تدریس مدرسین
Collapse معاونت دانشجویی-فرهنگیمعاونت دانشجویی-فرهنگی
معاون دانشجویی-فرهنگی
اهداف ومعرفی کارکنان
امور دانشجویی
Collapse امور فرهنگیامور فرهنگی
برنامه های فرهنگی
انجمن ها
فرایندهای امور دانشجویی
آیین نامه ها
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse پرستاریپرستاری
مدیر گروه
اعضاء گروه
برنامه عملیاتی گروه پرستاری
Collapse طرح درسطرح درس
طرح دروس نیم سال اول
طرح دروس نیم سال دوم
طرح دروس کار آموزی در عرصه
Collapse مقطع کارشناسیمقطع کارشناسی
برنامه کلاسی و کار آموزی
ترم بندی
سرفصل دروس پرستاری
Collapse مهندسی بهداشت محیطمهندسی بهداشت محیط
مدیر گروه
اعضای هیات علمی
کارشناسان گروه
Collapse مقاطع تحصیلیمقاطع تحصیلی
Collapse کارشناسی پیوستهکارشناسی پیوسته
برنامه کلاسی و کار آموزی
ترم بندی
سرفصل
Collapse آزمایشگاه ها و کارگاه هاآزمایشگاه ها و کارگاه ها
آزمایشگاه میکروب شناسی محیط
آزمایشگاه شیمی محیط
کارگاه نقشه برداری و نقشه کشی
کارگاه لوله کشی و موتور تلمبه
آزمایشگاه هیدرولیک
آزمایشگاه بهداشت پرتو وحفاظت
کارگاه نمونه سازي سيستم هاي تصفيه آب و فاضلاب
آزمایشگاه پسماند
آزمایشگاه بهداشت هوا
Collapse اساتید مشاوراساتید مشاور
مسئول اساتید مشاور
اساتید مشاور
دانشجویان همیار
فرم ها و آیین نامه ها
Collapse آموزش مجازیآموزش مجازی
برنامه نیمسال دوم 1400-1401
Collapse کارآموزی های نیمسال دوم 1400کارآموزی های نیمسال دوم 1400
کارآموزی 1400
کارآموزی 1399
کارآموزی 1398
کارورزی 1397
شیوه نامه اجرایی آزمون برخط
شیوه نامه اجرایی آزمون های مجازی
Collapse کلاس ادوب کانکتکلاس ادوب کانکت
کلاس شماره 1
کلاس شماره 2
کلاس شماره 3
کلاس شماره 4
کلاس شماره 5
کلاس شماره 6
کلاس شماره 7
کلاس شماره 8
کلاس شماره 9
کلاس شماره 10
راهنمای دانشجو
Collapse میز خدمتمیز خدمت
معرفی کارشناس
فرایندها
ارتباط با همکاران
نظرسنجی
تماس با ما
ارتباط با ما