۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير

Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse شهرستان زرندشهرستان زرند
آشنایی با زرند
Collapse بیمارستان هابیمارستان ها
امام علی
آموزشی درمانی سینا
Collapse مراکز دانشگاهیمراکز دانشگاهی
دانشکده فنی خاتم الانبیا
دانشکده علوم پزشکی
مجتمع آموزش عالی
علمی و کاربردی
پیام نور
آزاد اسلامی
مراکز بهداشتی
Collapse درباره دانشکدهدرباره دانشکده
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
ریاست دانشکده
جلسات دانشکده
کارکنان اداری
تاریخچه
چارت سازمانی
امکانات و تجهیزات
Collapse معاونتهامعاونتها
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معاون آموزشی
اعضای شورای آموزش
Collapse اداره آموزشاداره آموزش
زمانبندی
تقویم آموزشی
کارگاه های آموزشی
سرفصل دروس
واحدهای ارائه شده دانشجویان
برنامه کلاسی
فرم های آموزشی
Collapse فرایند هافرایند ها
فرایند معرفی به استاد
فرایند مرخصی تحصیلی
فرایند گواهی اشتغال به تحصیل
فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان
فرایند عضویت دانشجو در کتابخانه
فرایند شکایت از واحد های اداری
فرایند شکایت از غذا ، خوابگاه و سرویس ایاب و ذهاب
فرایند درخواست مهمانی و انتقالی
فرایند حذف اضطراری
فرایند تطبیق دروس
فرایند انتخاب واحد دستی
فرایند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
کار آموزی دانشجویان
برنامه امتحانی
کارشناس آموزش
تابلو اعلانات اداری
فرم های حق التدریس
قوانین و مقرارت آموزشی
Collapse امور دانشجوییامور دانشجویی
کارشناس امور دانشجویی
فرایندها
Collapse معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
معاون پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی
طرح های پژوهشی
کارگاه های پژوهشی
Collapse کمیته تحقیقات دانشجوییکمیته تحقیقات دانشجویی
معرفی
اساسنامه
فلوچارت اعضا
نشریه اندیشه سبز
Collapse برنامه کارگاههابرنامه کارگاهها
1400
1399
1398
سایت کتابخانه
همایش و کنگره ها
فرم ها
فرم پروپوزال
فرم تدریس مدرسین
Collapse معاونت دانشجویی-فرهنگیمعاونت دانشجویی-فرهنگی
معاون دانشجویی-فرهنگی
اهداف ومعرفی کارکنان
امور دانشجویی
امور فرهنگی
انجمن ها
فرایندهای امور دانشجویی
آیین نامه ها
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse پرستاریپرستاری
مدیر گروه
اعضاء گروه
Collapse مقطع کارشناسیمقطع کارشناسی
طرح درس
Collapse مهندسی بهداشت محیطمهندسی بهداشت محیط
مدیر گروه
اعضای هیات علمی
Collapse مقاطع تحصیلیمقاطع تحصیلی
Collapse کارشناسی پیوستهکارشناسی پیوسته
ترم بندی
سرفصل
Collapse آموزش مجازیآموزش مجازی
برنامه نیمسال دوم 1400-1401
Collapse کارآموزی های نیمسال دوم 1400کارآموزی های نیمسال دوم 1400
کارآموزی 1400
کارآموزی 1399
کارآموزی 1398
کارورزی 1397
شیوه نامه اجرایی آزمون برخط
شیوه نامه اجرایی آزمون های مجازی
Collapse کلاس ادوب کانکتکلاس ادوب کانکت
کلاس شماره 1
کلاس شماره 2
کلاس شماره 3
کلاس شماره 4
کلاس شماره 5
کلاس شماره 6
کلاس شماره 7
کلاس شماره 8
کلاس شماره 9
کلاس شماره 10
راهنمای دانشجو
اطلاعیه
Collapse میز خدمتمیز خدمت
معرفی کارشناس
فرایندها
ارتباط با همکاران
نظرسنجی
تماس با ما
نقشه سایت
ارتباط با ما