۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند

طرح درس کارآموزی سلامت جامعه

طرح درس اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها

طرح درس تئوری پرستاری سلامت جامعه

طرح درس مراقبت های ویژه

طرح درس پرستاری و بهداشت محیط

طرح درس پرستاری کودک سالم

طرح درس بزرگسالان و سالمند 2

طرح درس بزرگسالان و سالمند 3 (کارآموزی بخش جراحی)

طرح درس فرایند آموزش به بیمار

طرح درس تئوری روان پرستاری