۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند

دانشجوی همیار

ورودی مربوطه

گروه آموزشی

اساتید مشاور دانشکده

علیرضا محسنی

(ورودی 1400 )

1401

پرستاری

سرکار خانم

دکتر مریم شیخ پورخانی

مهدی انصاری

(ورودی 1400 )

1400

پرستاری

سرکار خانم

آلا شمسی

انسیه سالاری

(ورودی 1400)

99

1402

پرستاری

سرکار خانم

فاطمه محمود زاده

هانیه زعیم باشی

(ورودی 1400)

98

99

مهندسی بهداشت محیط

سرکار خانم

دکتر حکیمه مهدیزاده

فاطمه دهقان

(ورودی 1400)

1400

1401

1402

مهندسی بهداشت محیط

سرکار خانم

مهندس ندا جاوید