۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

عنوان

پست الکترونیک

نادیا سدری

مربی

مسئول کمیته

n.sedri@kmu.ac.ir

فاطمه محمود زاده زرندی

مربی

عضو اصلی

 

آلا شمسی

مربی

عضو اصلی

 

حکیمه مهدی زاده

دانشیار

عضو اصلی

 

راحله رجبی

مربی

عضو اصلی