۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

عنوان

پست الکترونیک

فاطمه محمود زاده زرندی

مربی

مسئول کمیته

 

مریم شیخ پور خانی

دانشیار

عضو اصلی

 

نادیا سدری

مربی

عضو اصلی

 

آلا شمسی

مربی

عضو اصلی

 

ندا جاوید

مربی

عضو اصلی