۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند

اهداف كميته ارزشيابي

 • پيگيری و همکاری در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان با توجه به شاخص هاي ارزشيابي مناسب

 • پيگيري و همکاری در ارزشيابي مدرسين و ارزشيابي سيستم و برنامه هاي آموزشي

 • پیگیری، تهیه و تدوين برنامه هاي ارزشيابي دروني گروههاي آموزشي (پرستاری و بهداشت)

 • پیگیری، تهيه و باز نگری log book دانشجویان پرستاری

 

فعالیت های کمیته ارزشیابی

ارزشیابی فرآیندی است که باعث ارتقا کیفیت و اثربخشی برنامه ها می گردد. تقویت جنبه های مثبت و رفع نارسایی های برنامه، از جمله اهداف فعالیت های ارزشیابی می باشند. عمده فعالیت های این کمیته عبارتند از:

 • همکاری با واحد ارزشیابی مرکز مطالعات در بازنگری شاخص های ارزشیابی متناسب با ماهیت فعالیت های آموزشی گروه های مختلف دانشکده

 • اطلاع رسانی به دانشجویان و اعضای هیأت علمی در خصوص فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در تاریخ های مقرر

 • ارزیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی دانشکده

 • بازخورد نتایج تحلیل آزمون ها به گروه های آموزشی جهت اصلاح و تجدید نظر در آزمون ها

 • ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان

 • شاخص هاي ارزشيابي مناسب توانايي ها، عملكرد، مهارت ها

 • بررسي مشكلات تحصيلي، افت تحصيلي، موفقيت تحصيلي

 • ارزشيابي سيستم آموزشي

 • پيگيري تهيه و تدوين برنامه هاي ارزشيابي دروني گروه هاي آموزشي

 • گزارش شاخص هاي آموزشي دانشكده، بيمارستان و ارائه راهبردهاي رفع نواقص احتمالي