۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ شنبه ۱۲ اسفند   

روز و ساعت تعیین شده برای مشاوره  حضوری

در نیمسال دوم 1402-1401

راه های ارتباطی غیرحضوری دانشجویان عزیز با اساتید مشاور

ورودی مربوطه

گروه آموزشی

اساتید مشاور دانشکده

چهارشنبه ها

ساعت 14 الی 16

M.sheikhpoorkhani@gmail.com

 

 

1401

پرستاری

سرکار خانم

دکتر مریم شیخ پورخانی

سه شنبه ها

ساعت 12 الی 14

--

1400

پرستاری

سرکار خانم

آلا شمسی

سه شنبه ها

ساعت 12 الی 14

fmahmudzadeh@yahoo.com

99

1402

پرستاری

سرکار خانم

فاطمه محمود زاده

دوشنبه ها

ساعت 12 الی 14

h.mahdizadeh2018@gmail.com

98

99

مهندسی بهداشت محیط

سرکار خانم

دکتر حکیمه مهدیزاده

یکشنبه ها

ساعت 12 الی 14

n.javid1367@gmail.com

1400

1401

1402

مهندسی بهداشت محیط

سرکار خانم

مهندس ندا جاوید