۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند

جهت دانلود زمانبندی روی این لینک کلیک کنید 

                                                                                                        دانشگاه علوم پزشکی کرمان

                                                                                                         دانشکده پرستاری زرند

                                                                                                 برنامه زمانبندی کارشناسی پرستاری

ترم اول

  ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

1

تشریح

1919101

1.5

0.5

__

2

فیزیولوژی

1919100

2.5

0.5

__

3

بیوشیمی

1919176

1

0.5

__

4

اصول و مهارتهای پرستاری

1919177

2.5

1.5

__

5

اخلاق اسلامی

1999102

1

0.5

__

6

انگل شناسی

1919178

1

0.5

__

7

فناوری اطلاعات در پرستاری

1919108

0.5

0.5

__

8

روان شناسی فردی و اجتماعی

1919112

2

__

__

9

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری

1919117

--

__

1

10

زبان  پیش دانشگاهی

1919106

2

__

__

11

مهارتهای زندگی (بدون احتساب)

1919172

0.5

__

__

12

قوانین ومقررات آموزشی(بدون احتساب)

1919234

0.5

__

__

جمع واحد

17.5       به استثناء واحد های پیش  وبدون احتساب

 

ترم دوم

 

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

1

ژنتیک و  ایمنولوژی

1919180

1.5

0.5

__

2

تغذیه و تغذیه درمانی

1919181

1.5

__

__

3

مفا هیم پایه پرستاری

1919182

2

__

__

4

داروشناسی

1919183

2

__

__

5

میکروب شناسی

1919500

1

0.5

__

6

فرایند آموزش به بیمار

1919185

0.5

0.5

__

7

کارآموزی فار ما کولوژی بالینی

1919186

__

__

1

8

انقلاب اسلامی ایران

1999103

2

__

__

9

فارسی

1999108

3

__

__

10

زبان عمومی

1999109

3

__

__

جمع واحد

19.5              

 

    ترم سوم  

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

1

پرستاری  بزرگسالان/سالمندان 1

1919187

3

__

__

2

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها

1919188

1

__

__

3

بررسی وضعیت سلامت

1919220

0.5

0.5

__

4

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

1919189

2.5

__

__

5

پرستاری سلامت فرد وخانواده

1919190

1.5

__

__

6

زبان تخصصی

1919144

2

__

__

7

کارآموزیپرستاریبزرگسالان/سالمندان 1

1919191

__

__

2

8

کارآموزی بهداشت مادرو نوزاد

1919192

__

__

2

9

اندیشه اسلامی1

1999100

2

__

__

10

تربیت بدنی 1

1999110

--

1

__

 

11

آمارحیاتی

1919179

1

-

-

جمع واحد

 

19

 

ترم چهارم 

 

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

1

پرستاری  بزرگسالان/سالمندان 2

1919193

3

__

__

2

پرستاری در اختلا لات سلا مت مادر ونوزاد

1919194

2

__

__

3

پرستاری سلامت جامعه

1919197

1

0.5

__

4

پرستاری و بهداشت محیط

1919196

1

__

__

5

تحقیق درپرستاری

1919184

1.5

__

__

6

پرستاری بهداشت روان

1919198

2

__

__

7

پرستاری کودک  سالم

1919199

1.5

0.5

__

8

کارآموزیپرستاریبزرگسالان/سالمندان 2

1919201

__

__

2

9

کاراموزی پرستاری سلامت جامعه /فرد وخانواده /محیط

1919202

__

__

2

10

تربیت بدنی 2

1999111

--

1

__

11

اندیشه اسلامی 2

1999101

2

--

--

12

اصول و مبانی مدیریت خطر و حوادث و بلایا

1919236

2

__ __

جمع واحد

22

 

                                                                                                                                          

ترم پنجم

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

1

پرستاری  بزرگسالان/سالمندان 3

1919203

4

__

__

2

پرستاری ببیمارهای  روان

1919204

2

__

__

3

پرستاری  بیمارهای کودکان

1919205

3

__

__

4

کارآموزیپرستاریبزرگسالان/سالمندان 3

1919206

__

__

2

5

کارآموزی پرستاری بهداشت روان وبیمارهای روان

1919207

__

__

2

6

کارآموزی پرستاری کودک سالم وبیمارهای کودکان

1919208

__

__

2

7

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

1919195

1

0.5

__

8

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

1999104

2

--

---

جمع واحد

18/5

 

ترم ششم

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

1

پرستاری اورژانس در بحرانها وحواث غیر مترقبه

1919209

1

0.5

__

2

مراقبتهای پرستاری درمنزل

1919210

1.5

0.5

__

3

اصول مدیریت و خدمات پرستاری

1919153

2

__

__

4

مراقبهای جامع پرستاری د ربخشهای ویژه

1919211

3

__

__

5

کارآموزی پرستاری درمشکلات شایع ایران

1919212

__

__

1

6

کارآموزی مراقبتهای ویژه

1919213

__

__

1

7

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

1999105

2

__

__

8

تفسیرموضوعی

1999106

2

--

--

9

دانش خانواده وجمعیت

1999107

2

__

__

10

آشنایی با مبانی طب سنتی و مکمل

1919235

2

__

__

جمع واحد

18.5


ترم هفتم

 

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

1

کارآموزی در عرصه پرستاری  سلا مت جامعه /فرد وخانواده /محیط

1919216

__

__

2

2

کارآموزی در عرصه  پرستاری بهداشت مادر ونوزاد

1919217

__

__

2

3

کارآموزی در عرصه   مدیریت

1919233

__

__

2

4

کارآموزی در عرصه امراقبتهای ویژه

1919215

__

__

3

5

کارآموزی در عرصه پرستاری   اورژانس و حوادث  غیر مترقبه

1919219

__

__

2

جمع واحد

11


    ترم هشتم

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

1

کارآموزی در عرصه  بزرگسالان/سالمندان3-1دپرستاری مراقبت درمنزل

1919214

__

__

8

2

کارورزی  در عرصه کودکان  

1919218

__

__

2

جمع واحد

10