۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير

 

در تاریخ 18 شهریور ماه خوابگاه دانشجویان دختر زیر نظر دانشکده علوم پزشکی در مساحت 800 مترمربع در کنار بیمارستان سینا سابق زرند افتتاح شد .بنت الهدی مهدیزاده رئیس دانشکده علوم پزشکی زرند اظهار کرد این خوابگاه ظرفیت 70 دانشجو را دارد و با حمایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان پس از سالها افتتاح شد