۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت   

ریاست دانشکده 

03433423985

معاونت آموزشی 

03433423985

معاونت دانشجویی

03433425400

معاونت پژوهشی 

03433425400

دبیرخانه

03433425400

آموزش

03433425400