۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۲ آبان  

   زمین مرکز بهداشت زرند در سال 1358 توسط فردی خیر بنام آقای نظریان به مساحت تقریبا 5020 متر مربع واقع  در خیابان باهنر

  به وزارت بهداری اهدا گردید که در سال 1361 پیمانکاران وزارت مسکن و شهرسازی شروع به احداث ساختمان مذکور نمودند .ساختمان 

مذکور در تاریخ 1363 تحویل وزارت بهداری گردید که شامل بخش های ریاست - دبیرخانه - بهداشت خانواده - بهداشت محیط و حرفه ای -

بهداشت دهان و دندان -تاسیسات -نگهبانی -....و همچنین 2 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 70 خانه بهداشت روستایی بود .

که به مرور زمان به تعداد مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت اضافه گردید.

در حال حاضر مرکز بهداشت زرند شامل 17 مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی و 45 خانه بهداشت فعال است .