۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۷ خرداد   

رزومه 

تلفن تماس 

سمت 

تحصیلات 

نام و نام خانوادگی

عکس

33425400

دکتری

آموزش پرستاری

مریم شیخ پور خانی

33425400

مربی

کارشناس ارشد  پرستاری -گرایش  ویژه  

نادیا سدری

33425400

مربی

کارشناس ارشد پرستاری -گرایش ویژه نوزادان 

آلا شمسی

33425400

مربی

کارشناس ارشد پرستاری -گرایش داخلی جراحی

راحله رجبی 

33425400

مربی

کارشناس ارشد پرستاری

فاطمه محمود زاده زرندی