۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۶ ارديبهشت   

رزومه 

تلفن تماس 

سمت 

تحصیلات 

نام و نام خانوادگی

عکس

33425400

دکتری

آموزش پرستاری

مریم شیخ پور خانی

 

33425400

مربی

کارشناس ارشد  پرستاری -گرایش  ویژه  

نادیا سدری

33425400

مربی

کارشناس ارشد پرستاری -گرایش ویژه نوزادان 

آلا شمسی

 

33425400

مربی

کارشناس ارشد پرستاری -داخلی جراحی

محمد جواد مهدی زاده

33425400

 مربی 

 کارشناس ارشد پرستاری -داخلی جراحی 

 محدثه نامجو

33425400

مربی

کارشناس ارشد پرستاری -گرایش داخلی جراحی

راحله رجبی 

33433278

مربی

کارشناس ارشد مامایی

مریم علی کمالی