۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۰ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۹ تير   

 

مراحل ارسال و تصویب طرح های پژوهشی در کمیته تحقیقات دانشجویی

فلوچارت اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی