۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱ آذر   

آئین نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش پزشکی و پژوهشی

مقدمه :

بر اساس موضوع ماده ۵ پيوست فصل پنجم آئين نامه استخدامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي كشور و به منظور توسعه و تعميق مرزهاي دانش و تجارب اعضاي هيات علمي و اعتلاي مستمر و نهادينه سطح علمي دانشگاهها و موسسات آموزش پزشكي و پژوهشي و كمك به حل مشكلات علمي و فني كشور و تحقيق در زمينه هاي تخصصي از طريق آشنايي با دستاوردها و دانش فني جديد آموزشي و تحقيقاتي ، اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش پزشكي و پژوهشي ( كه در اين آئين نامه دانشگاه ناميده مي شوند ) مي توانند طبق مقررات اين آئين نامه از فرصت مطالعاتي استفاده نمايند.

ماده۱) استادان – دانشياران – استادياران تمام وقت رسمي قطعي ونيز پژوهشگران همطراز مراكز آموزشي يا پژوهشي مورد تائيد وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي مي توانند از فرصت هاي مطالعاتي در هر نوبت تا مدت ۶ ماه با رعايت ساير مقررات اين آئين نامه استفاده نمايند .

تبصره۱-استفاده از فرصت مطالعاتي به طور يكجا يا متناوب به ازاء حداقل ۵ سال يك بار براي خارج از كشور و هر ۴ سال يك بار براي داخل كشور امكان پذير مي باشد .

تبصره۲- آن عده از اعضاي هيات علمي كه در سنين بازنشستگي مشغول خدمت مي باشند به شرط سپردن تعهد به منظور انجام تعهدات مندرج در ماده ۵ اين آئين نامه دانشگاه مي تواند در خواست آنان را مورد بررسي قرارداده و اتخاذ تصميم نمايد .

ماده۲) تقاضاي استفاده از فرصت مطالعاتي متقاضي پس از كسب نظر مدير گروه آموزشي مربوطه و تائيد رئيس دانشكده و يا مؤسسه براي بررسي كارشناسي به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال و نتيجه كارشناسي جهت اخذ تصميم به رئيس دانشگاه اعلام ميگردد .رئيس دانشگاه در صورت موافقت با اعطاي فرصت مطالعاتي بايد مراتب را جهت تصميم نهايي به معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي گزارش نمايد .

تبصره۱-مدت فرصت مطالعاتي در موارد استثنايي بنا به پيشنهاد رئيس دانشگاه و پس از كسب موافقت معاونت پژوهشي وزارت متبوع مي تواند تا حداكثر يك سال افزايش يابد .

تبصره۲-عضو هيات علمي در طي دوره فرصت مطالعاتي موضوع اين آئين نامه مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل در دوره هاي تحصيلي براي اخذ مدرك دانشگاهي نمي باشد .

ماده۳) دانشگاه يا مؤسسه اي به عنوان مؤسسه ميزبان در داخل يا خارج از كشور براي فرصت مطالعاتي قابل قبول است كه مورد تائيد دانشگاه محل خدمت عضو هيات علمي باشد به نحوي كه عضو هيات علمي بتواند به پيشنهادهاي علمي و فني و تحقيقاتي كه در منطقه دانشگاهي وي امكان دسترسي به آن نيست دست يابد, صلاحيت مؤسسه خارج از كشور مي بايستي به تائيد معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي برسد .

۱-۳-لازمست معاونت پژوهشي دانشگاه در هنگام بررسي و تصميم گيري سوابق علمي استاد و يا محققي را كه متقاضي جهت گذراندن فرصت مطالعاتي به عنوان استاد راهنما معرفي نموده و نيز فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه يا مركز تحقيقاتي كه متقاضي قصد عزيمت به آنجا را دارد مورد توجه قرار دهد .

ماده۴) استفاده از فرصت مطالعاتي براي تمام داوطلبان واجد شرايط بر اساس امتيازات مندرج در مواد ۱،‌۲،۳ آئين نامه ارتقاء‌اعضاء هيأت علمي و با رعايت حداقل امتيازات مكتسبه از تاريخ آخرين فرصت مطالعاتي ( تاريخ استخدام براي كساني كه از فرصت مطالعاتي تاكنون استفاده ننموده اند ) به شرح زير ممكن خواهد بود :

۱-۴-در صورتي كه تعداد واجدين شرايط استفاده از فرصت مطالعاتي بيش از سهميه مربوط باشند در آن صورت اولويت بر اساس موارد زير تعيين خواهد شد .

الف-ارتباط فرصت مطالعاتي با فعاليت هاي پژوهشي داوطلب در جهت رفع نياز هاي كشور
( حداكثر ۱۵امتياز )
ب-ارتباط فرصت مطالعاتي با پيشبرد برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه متبوع
( حداكثر۱۵ امتياز )
ج- ميزان مشاركت عضو هيأت علمي در فعاليت هاي الف – آموزشي ، ب- پژوهشي ج – خدماتي ،‌اجرايي در دانشگاه به تشخيص دانشگاه هر كدام حداكثر ۱۰ امتياز ( جمعاً حداكثر ۳۰ امتياز) امتيازات مربوط به مدت زمان فعاليت تمام وقت آموزشي و پژوهشي داوطلب از تاريخ استخدام مازاد بر حداقل سال هاي تعيين شده به ازاي هر سال ۱۰ امتياز

د- خدمت در مناطق محروم دانشگاهي كه به صورت ماموريت تمام وقت باشد به ازاي‌ هر سال تحصيلي ۳۰ امتياز

۲-۴-در هر سال حداكثر ۱۰% اعضاء‌هايت علمي دانشگاه يا مركز آموزشي و پژوهشي مي تواند از فرصت هاي مطالعاتي استفاده نمايند.

۳-۴-خدمت در مراكز تحقيقاتي صنعتي توليدي و خدماتي در مناطق محروم كشور كه به صورت ماموريت تمام وقت باشد به ازاي هر سال كامل ۵ امتياز ( حداكثر ۲۰ امتياز)

۴-۴-ميزان مشاركت عضو هيات علمي در فعاليت هاي اجرايي، برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي شوراي عالي انقلاب فرهنگي وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزشي پزشكي به ازاي هر سال فعاليت تمام وقت حداكثر ۱۰ امتياز و يا هر ۵۰ ساعت شركت در جلسات ۵ امتياز ( حداكثر ۲۰ امتياز)

ماده۵) متقاضيان در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي در خارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايند كه به مدت سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتي در دانشگاه متبوع خدمت كنند و براي تحقق اين هدف داوطلبان سند وثيقه ملكي به ميزان ۲ برابر كل هزينه هاي ارزي و ريالي كه قرار است در طول استفاده از فرصت مطالعاتي دريافت دارند و مبلغ آن توسط دانشگاه متبوع تعيين خواهد شد تعهد خواهند نمود تا درصورت تخلف از مفاد تعهد, مؤسسه متبوع بتواند بدون هيچگونه تشريفات و بدون نياز به اثبات تخلف و يا حتي اعلام به دفترخانه و صرفاً از طريق صدور اجراييه به ميزان ۲ برابر كليه وجوه هزينه هاي ارزي و ريالي پرداختي بابت وجه التزام و بابت ديون خسارت دولت از متعهد و ضامن يا متضامناً وصول و دريافت نمايند .

تبصره۱- اعضاء هيأت علمي كه از فرصت مطالعاتي داخل استفاده مي نمايند از سپردن تعهد و تضمين معاف مي باشند .

تبصره۲- چگونگي اخذ تعهد معادل دو برابر كل هزينه هاي ارزي و ريالي به صورت ملكي ( و يا سپردن سند محضري كارمندي با ضمانت ۲نفر كارمند رسمي قطعي دولت با ارائه چك در موارد مقتضي به تشخيص مؤسسه)‌به هيات رئيسه دانشگاه يا مؤسسه محول ميگردد .

ماده۶) اعضا هيات علمي در مدت استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور از حقوق و فوق العاده مخصوص مرتبه خود استفاده خواهند كرد و هزينه رفت و برگشت عضو خانواده وي ( حداكثر (‌۵ نفر) فقط يك بار در طول يك دوره فرصت مطالعاتي و هزينه عوارض گذرنامه و خروج از كشور عضو و خانواده وي (مجموعاً ۵ نفر) (براي عضو دوباره و براي همراهان فقط يك بار در طور يك دوره فرصت مطالعاتي)‌با تائيد رئيس دانشگاه از طرف آن دانشگاه يا مؤسسه اعزام كننده قابل پرداخت خواهد بود .

تبصره۱- اعضاء‌ هيأت علمي كه از فرصت مطالعاتي داخل استفاده مي نمايند مي توانند علاوه بر دريافت حقوق و فوق العاده مخصوص مرتبه خود با تشخيص دانشگاه از حق ماموريت و ساير مزاياي شغلي نيز استفاده نمايند .

تبصره۲- فقط در صورتي كه دوره فرصت مطالعاتي بيش از سه ماه باشد تسهيلات فوق طبق مقررات به عضو و خانواده وي تعلق خواهد گرفت .

ماده۷) اعتبار لازم براي اجراي برنامه فرصت هاي مطالعاتي به طور مجزا در بودجه سالانه دانشگاه منظور خواهد شد .

تبصره۱- ما به التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي فرصت مطالعاتي عضو و افراد خانواده وي(۵نفر) از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت ميگردد .

تبصره۲- معادل ريالي هزينه هاي بيمه درماني حداكثر به ميزان ۳۶۰۰ دلار براي هر خانواده در يك سال و پس از ارائه اسناد مثبته به شرط وجود اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت مي گردد .

ماده۸) استفاده كنندگان از فرصت مطالعاتي موظفند گزارش پيشرفت مطالعه و تحقيقات خود را به فواصل معيني كه در هنگام اعزام و در هر مورد تعيين خواهد گرديد و در هر حال از ۳ ماه تجاوز نخواهد كرد به دانشگاه متبوع خود ارسال دارند و حداكثر ۲ ماه پس از پايان مطالعات خود گزارش جامعي درباره فعاليت علمي و پژوهشي خود به دانشگاه مربوطه و همچنين معاونت پژوهشي وزارت متبوع تسليم نمايند .

تبصره- گزارش علمي و نهايي فرصت مطالعاتي بايستي مورد تائيد شوراي پژوهشي دانشگاه و معاونت پژوهشي وزارت متبوع قرار گيرد ، در صورت عدم تائيد گزارش علمي و تحقيقي استفاده از فرصت مطالعاتي بعدي منتفي خواهد شد .

ماده۹) مدت استفاده از فرصت مطالعاتي در صورتي كه مدت آن بيش از سه ماه باشد جزو سابقه خدمت دانشگاهي عضو هيات علمي محسوب مي شود .

ماده۱۰) عضو هيات علمي در دوران استفاده از فرصت مطالعاتي علاوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص دريافتي خود از مؤسسه ميزبان كه در آن مشغول مطالعه يا تحقيق است مي تواند حق التدريس و حق التحقيق دريافت دارد .

ماده۱۱) عضو هيأت علمي هنگام استفاده از فرصت مطالعاتي نمي تواند از مرخصي استحقاقي و همچنين پس از برگشت از دوره فرصت مطالعاتي تا اتمام تعهدات از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد .

‌ماده۱۲) انصراف از فرصت مطالعاتي پس از آنكه اعضاء هيأت علمي بخشي از آن را انجام داده اند به عنوان يك بار استفاده از فرصت مطالعاتي براي آنها محسوب ميگردد .

تبصره۱- در صورتي كه برخي از اعضاء هيأت علمي به دليل ويزا نگرفتن مراجعت نمايند با توجه به شرايط و مدتي كه در خارج از كشور بوده اند حداكثر يك ماه ارز به آنان تعلقي مي گيرد . و اين مدت از طول فرصت مطالعاتي بعدي كسر مي گردد .

تبصره۲- در هر دو مورد مسترد نمودن ارز مازاد بر مقرري دريافت شده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران الزامي است و معاونت پژوهشي دانشگاه موظف به پيگيري مي باشد . در اين راستا ضروري است دانشگاه مراتب را جهت اطلاع و اقدام لازم به معاونت پژوهشي وزارت متبوع منعكس نمايد .

تبصره۳- در صورتي كه تأخير در بازگشت عضو هيأت علمي به كشور متعاقب اتمام دوره فرصت مطالعاتي به تشخيص دانشگاه متبوع غير موجه باشد حقوق و مزاياي نامبرده قطع خواهد گرديد چنانچه اين تأخير به بيش از سه ماه به طور انجامد بر اساس مقررات مندرج در ماده ۵ اين آئين نامه با متقاضي رفتار خواهد شد .

ماده۱۳) نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه به عهده معاونت پژوهشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد .

این آئین نامه در يك مقدمه، ۱۳ ماده و ۱۴ تبصره و ۵ بند در تاريخ ۲۲/۱۰/۷۷ به تصويب وزير بهداشت درمان وآموزش پزشكي رسيد و از تاريخ ياد شده لازم اجرا و آئين نامه قبلي و همچنين دستور العمل اصلاحي آن لغو و بدون اعتبار اعلام ميگردد .