۱۴۰۱ يکشنبه ۸ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱ آذر   

 

  آئین نامه ساعت موظف و حق التدریس

  آئین نامه معادلسازی واحد های پژوهشی 

  فرم حق التدریس اعضاء غیرهیئت علمی  

  فرم تمام وقتی و حق التدریس اعضاء هیئت علمی

  فرم حق التدریس پایان نامه

  معادلسازی مسئولیت های پژوهشی