۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۵ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ شنبه ۲۷ خرداد   

 

 

 

 

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

سر کار خانم دکتر حکیمه مهدی زاده 

دبیر کمیته 

محدثه گلرخی 

عضو شورای مرکزی

فائزه سادات مختاری

عضو شورای مرکزی

حانیه زعیم باشی

 

عضو شورای مرکزی

دانیال نظری

عضو شورای مرکزی 

الهه بدخشان