۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۵ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۰ دي   

اعضای شورای پژوهشی دانشکده:

سرکار خانم آلا شمسی

ریاست دانشکده

سرکار خانم دکتر حکیمه مهدیزاده

معاون پژوهشی دانشکده و عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

جناب آقای دکتر سید مجتبی ممتاز

معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

سرکار خانم دکتر مریم شیخ پور خانی

مدیر گروه پرستاری 

سرکار خانم نادیا سدری

عضو هیات علمی گروه پرستاری و مسئول EDO دانشکده 

سرکار خانم مهندس ندا جاوید

عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط و مسئول امور رفاهی اعضای هیات علمی

سرکار خانم فاطمه محمود زاده زرندی 

عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکار خانم راحله رجبی 

عضو هیات علمی گروه پرستاری و مسئول امور دانش آموختگان دانشکده