۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۵ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۶ ارديبهشت   

   

ریاست  دانشکده

 سرکار خانم دکتر بنت الهدی مهدیزاده    

 معاون پژوهشی دانشکده و عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

 سرکار خانم دکتر حکیمه مهدی زاده

معاون آموزشی دانشکده و عضو هیات علمی گروه پرستاری

 جناب آقای محمد جواد مهدیزاده

  مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط 

 سرکار خانم مهندس ندا جاوید

 مدیر گروه پرستاری

سرکار خانم دکتر مریم شیخ پور خانی

عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکار خانم نادیا سدری

عضو هیات علمی گروه پرستاری

            سرکار خانم محدثه نامجو         

عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکار خانم آلا شمسی 

عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکار خانم راحله رجبی