۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت   

اعضای شورای آموزشی:

سرکار خانم دکتر بنت الهدی مهدیزاده

ریاست دانشکده

جناب آقای محمد جواد مهدیزاده

معاون آموزشی دانشکده و عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکار خانم دکتر مریم شیخ پور خانی

مدیر گروه پرستاری و عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکار خانم دکتر حکیمه مهدیزاده

معاون پژوهشی دانشکده و عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

سرکار خانم نادیا سدری

عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکار خانم مهندس ندا جاوید

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

سرکار خانم محدثه نامجو 

عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکار خانم آلا شمسی 

عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکار خانم راحله رجبی 

عضو هیات علمی گروه پرستاری

 

زمان برگزاری جلسه شورای آموزشی پنجم هر ماه ساعت 14-12

وظایف شورای آموزشی

 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط مسئولین محترم دانشگاه ابلاغ می گردد

 • تدوین سیاستهای آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه

 • هماهنگی میان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس

 • برنامه ریزی دروس و کارآموزی

 • تعیین ظرفیت پذیرش سالانه دانشجویان

 • بررسی و اظهار نظر در مواردی که ریاست  محترم دانشکده به شورا ارجاع می دهند

 • بررسی فرمهای میهمانی و انتقالی دانشجویان به سایر دانشگاهها

 • تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی میهمان و انتقالی از سایر دانشگاهها

 • بررسی و تعیین نیاز به عضو هیئت علمی جدید وپیشنهاد آن به دانشگاه

             
  -