۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۰ دي   

اعضای شورای آموزشی دانشکده:

سرکار خانم آلا شمسی

ریاست دانشکده

جناب آقای دکتر سید مجتبی ممتاز

معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

سرکار خانم دکتر مریم شیخ پور خانی

مدیر گروه پرستاری

سرکار خانم دکتر حکیمه مهدیزاده

معاون پژوهشی دانشکده و عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

سرکار خانم نادیا سدری

عضو هیات علمی گروه پرستاری و مسئول EDO دانشکده 

سرکار خانم مهندس ندا جاوید

عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط و مسئول امور رفاهی اعضای هیات علمی

سرکار خانم فاطمه محمود زاده زرندی 

عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکار خانم راحله رجبی 

عضو هیات علمی گروه پرستاری و مسئول امور دانش آموختگان دانشکده

 

زمان برگزاری جلسه شورای آموزشی پنجم هر ماه ساعت 14-12

وظایف شورای آموزشی

 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط مسئولین محترم دانشگاه ابلاغ می گردد

 • تدوین سیاستهای آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه

 • هماهنگی میان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس

 • برنامه ریزی دروس و کارآموزی

 • تعیین ظرفیت پذیرش سالانه دانشجویان

 • بررسی و اظهار نظر در مواردی که ریاست  محترم دانشکده به شورا ارجاع می دهند

 • بررسی فرمهای میهمانی و انتقالی دانشجویان به سایر دانشگاهها

 • تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی میهمان و انتقالی از سایر دانشگاهها

 • بررسی و تعیین نیاز به عضو هیئت علمی جدید وپیشنهاد آن به دانشگاه

             
  -