۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند
ارزیابی کارگاه های آموزشی
مدرس : :
تاریخ : :
نام کارگاه : :
محتوا
کیفیت مطالب ارائه شده :
کیفیت فایل ها و اسلایدهای آموزشی :
هماهنگی طول مدت جلسه با مطالب ارائه شده :
یکپارچگی مطالب ارائه شده :
میزان برآورده شدن اهداف مورد انتظار شما :
مدرس
تخصص و تسلط بر موضوع :
قدرت انتقال مفاهیم :
پاسخ دهی مناسب به سوالات :
طبقه بندی و نظم در ارایه مطالب :
نحوه رفتار و تعامل :
توانایی در جمع بندی و نتیجه گیری :
نحوه برگزاری
شرایط کیفی محل برگزاری :
استفاده از فناوری آموزشی :
رفتار و پاسخگویی مجریان دوره :
زمان برگزاری :
نظم و هماهنگی در اجرای برنامه ها :
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *