۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت

پذیرفته شدگان با مدرک کاردانی بهداشت محیط

پذیرفته شدگان با مدرک کاردانی غیر از بهداشت محیط