۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند

تصویر

نام و نام خانوادگی

ندا جاوید

مرتبه علمی

مربی

(کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط)

ایمیل

N.javid1367@gmail.com

N_javid@kmu.ac.ir

CV

http://zsnm.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/3060/file/CV(5).pdf

https://publons.com/researcher/1557738/neda-javid/