۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت

 

نام و نام خانوادگی

ندا جاوید

مرتبه علمی

مربی

(کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط)

ایمیل

N.javid1367@gmail.com

N_javid@kmu.ac.ir

CV