۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت

زمان برگزاری

نام جلسه

ردیف

هر ماه

شورای آموزشی

1

بنا به ضرورت

شورای نقل و انتقالات

2

هر ماه دو بار

جلسات گروههای آموزشی

3

هر ماه

جلسات ژورنال کلاپ

4

هر ماه

شورای پژوهشی

5