۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد

 

                                                                                        

پرستاری بزرگسالان – سالمندان(3) –  روش کار در اتاق عمل
پرستاری بزرگسالان-سالمندان(3) (پرستاری اعصاب و توانبخشی)   
پرستاری بزرگسالان-سالمندان(1)، تعادل و اختلال در مایع و الکترولیت های بدن 
پرستاری بزرگسالان-سالمندان (3)-پوست و مو