۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت
ترم بندی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر 98
 
ترم بندی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر 99 به بعد