۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

نام و نام خانوادگی 

 مریم متصدی 

مرتبه علمی 

مربی -کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی 

شماره تماس 

33425400