۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت

نام و نام خانوادگی 

 مریم شیخ پور خانی 

مرتبه علمی

دکترای  پرستاری گرایش داخلی جراحی 

شماره تماس 

33425400