۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

 

 

 زهرا شریفی نژاد     

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

  کارشناس آزمایشگاه شیمی محیط/  آزمایشگاه هیدرولیک

z.sh.6928@gmail.com

 نجمه گلستانی

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

 کارشناس آزمایشگاه بهداشت هوا/ آزمایشگاه بهداشت پرتوها و حفاظت

N.Golestani75@gmail.com

 فاطمه رحیمی

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

 کارشناس آزمایشگاه پسماند/ کارگاه نقشه برداری و نقشه کشی

fatemeh.rahimi5801@gmail.com

 زهره ابراهیمی

 کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی محیط

z.ebrahimi9517@yahoo.com

 مهدی طاهری زاده

 دانشجوی مقطع کاردانی بهداشت محیط(کاردانشجویی)

  کارگاه لوله کشی آب و فاضلاب و موتور تلمبه

Maditaheri1313@gmail.com