۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت
تصویر نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی آدرس ایمیل درجه علمی نوع استخدامی رزومه
حکیمه مهدیزاده              دکترای مهندسی بهداشت محیط    

 

h.mahdizadeh2018@gmail.com

استادیار   متعهد خدمت

 ندا 

جاوید 

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

N_javid@kmu.ac.ir

N.javid1367@gmail.com

مربی  پیمانی