۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

 

 

 

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

 

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

سر کار خانم مریم علی کمالی

دبیر کمیته 

متین زندیه 

عضو شورای مرکزی 

فاطمه سالاری