۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

 

شوراي پژوهشي 

 

این شورا به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي دانشكده در راستای سیاست های شوراي پژوهشي دانشگاه

   و همچنین كمك به روند اجرايي و فراهم آوردن امكانات و تسهیلات لازم درزمينه فعاليتهاي پژوهشي، در دانشكده

تشكيل مي‌شود

 

 

    

    اعضای شورای پژوهشی 

 

ریاست - معاون آموزشی دانشکده

 دکتر بنت الهدی مهدیزاده    

 معاون پژوهشی دانشکده

 مریم علی کمالی

 مدیرگروه پرستاری

 مریم متصدی

 مدیر گروه بهداشت محیط

 ندا جاوید

عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط

 زهرا دارابی فر

عضو هیات علمی گروه پرستاری

دکتر مریم شیخ پور خانی

عضو هیات علمی گروه پرستاری

نادیا سدری

عضو هیات علمی گروه پرستاری

آلا شمسی 

عضو هیات علمی گروه پرستاری

 محمد جوادمهدیزاده

عضو هیات علمی گروه پرستاری

اعظم کاربخش

عضو هیات علمی گروه پرستاری

راحله رجبی