۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند

   

ریاست  دانشکده

 سرکار خانم دکتر بنت الهدی مهدیزاده    

 معاون پژوهشی دانشکده

 سرکار خانم مریم علی کمالی

 مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

 سرکار خانم مهندس ندا جاوید

عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

 سرکار خانم مهندس زهرا دارابی فرد

 مدیر گروه پرستاری

سرکار خانم دکتر مریم شیخ پور خانی

عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکار خانم نادیا سدری

عضو هیات علمی گروه پرستاری

            سرکار خانم محدثه نامجو         

عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکار خانم آلا شمسی 

معاون آموزشی دانشکده

 

 جناب آقای محمد جواد مهدیزاده

عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

سرکار خانم دکتر حکیمه مهدیزاده

عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکار خانم راحله رجبی