۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

اعضای شورای آموزشی:

دکتر بنت الهدی مهدیزاده

ریاست و معاون آموزشی دانشکده

مریم متصدی

عضو گروه پرستاری

مهندس ندا جاوید

مدیر گروه بهداشت محیط

مریم علی کمالی

معاون پژوهشی دانشکده

مهندس زهرا دارابی

عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط

دکتر مریم شیخ پور خانی

عضو هیات علمی گروه پرستاری

نادیا سدری

عضو هیات علمی گروه پرستاری

آلا شمسی 

عضو هیات علمی گروه پرستاری

محمد جواد مهدیزاده

عضو هیات علمی گروه پرستاری

اعظم کاربخش

عضو هیات علمی گروه پرستاری

راحله رجبی 

عضو هیات علمی گروه پرستاری

 

زمان برگزاری جلسه شورای آموزشی پنجم هر ماه ساعت 14-12

وظایف شورای آموزشی

  • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط مسئولین محترم دانشگاه ابلاغ می گردد

  • تدوین سیاستهای آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه

  • هماهنگی میان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس

  • برنامه ریزی دروس و کارآموزی

  • تعیین ظرفیت پذیرش سالانه دانشجویان

  • بررسی و اظهار نظر در مواردی که ریاست  محترم دانشکده به شورا ارجاع می دهند

  • بررسی فرمهای میهمانی و انتقالی دانشجویان به سایر دانشگاهها

  • تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی میهمان و انتقالی از سایر دانشگاهها

            بررسی و تعیین نیاز به عضو هیئت علمی جدید وپیشنهاد آن به دانشگاه