۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

                                                                  

عکس 

نام و نام خانوادگی 

بنت الهدی مهدیزاده

درجه علمی 

دکتری مهندسی پزشکی 

تلفن همراه 

09132439989

تلفن ثابت 

03433423985

فاکس 

03433425400

ایمیل 

Hoda.mehdizadeh88@gmail.com