۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت

آدرس:

زرند-چهارراه برق-دانشکده علوم پزشکی

تلفن:

۳۳۴۳۳۰۸۸-۳۳۴۲۳۹۸۵-۳۳۴۳۳۰۹۹(۰۳۴)

فکس:

۳۳۴۲۵۴۰۰ (۰۳۴)

پست الکترونیک:

 zarandnursingschool@kmu.ac.ir