ریاست دانشکده پرستاری

 

 
دکتر مصطفی یزدانی
 

درجه علمی : پزشک متخصص اعصاب و روان

 

     
     
 

تلفن :

(034 ) 33425400  

 

 

 

 

فکس:

33425400  (034)

 

 

 

 

پست الکترونیــک دانشکده :