امکانات آموزشی

 


         
: وسایل سمعی و بصری

 
آموزشی- اورهد- اوپک- اسلاید- ویدئو پروژکتور -ماکت  cd  -  فیلم آموزشی


.و کارگاه کامپیوتر واتصال به اینترنت فراهم می باشد
  :معرفی کتابخانه ها و تعداد کتابها

4962سال تأسیس کتابخانه دانشکده از سال 71 تاکنون و در ضمن کتابهای موجود در کتابخانه تعداد 

   جلد فارسی و تعداد602 جلد لاتین می باشد