ارتباط با دانشکده پرستاری زرند

       

آدرس: 

زرند-چهاراه برق جنب آزمایشگاه شهیدزمانی 

 

 

تلفن :

33433088-33423985-33433099(034)

 

 

فکس:    

33425400 (034)

 

 

پست الکترونیک :

 zarandnursingschool@kmu.ac.ir