ورودی96

10-8

ورودی 95

12-10

ورودی 94

12-10

روز

تاریخ

 

 

ردیف

دانش خانواده

اندیشه اسلامی 1

تاریخ تحلیلی اسلام

شنبه

16/10/96

 

1

مهارتهای زندگی

-

-

یکشنه

17/10/96

 

2

-

-

اخلاق اسلامی

دوشنبه

18/10/96

 

3

تشریح

پرستاری بهداشت مادرونوزاد

 

سه شنبه

19/10/96

 

4

-

آب والکترولیت

اتاق عمل

چهارشنبه

20/10/96

 

5

میکرب شناسی

-

-

پنج شنبه

21/10/96

 

6

-

-

-

 

 

جمعه

22/10/96

7

روانشناسی فردی واجتماعی

زبان تخصصی

کودک 2

شنبه

23/10/96

 

8

زبان پیش دانشگاهی

-

 

یکشنبه

 

24/10/96

 

9

-

ارتوپدی

اعصاب

دوشنبه

 

25/10/96

 

10

انگل شناسی

-

-

سه شنبه

26/10/96

 

11

-

-

پوست وسوختگی

چهارشنبه

27/10/96

 

12

فناوری اطلاعات درپرستاری-

قوانین ومقررات آموزشی

گوارش

واگیر

 

پنج شنبه

28/1/96

 

13

-

-

-

 

جمعه

29/10/96

14

-

اپیدمیولوژی

پرستاری بیمارهای روان

شنبه

30/10/96

 

15

فیزیولوژی

-

-

یکشنبه

1/11/96

 

16

-

-

چشم وگوش

دوشنبه

2/11/96

17

بیوشیمی

بررسی وضعیت سلامت

-

سه شنبه

3/11/96

 

 

18

-

-

خون

چهارشنبه

4/11/96

 

19

اصول ومهارتهای پرستاری

پرستاری سلامت فردوخانواده

غدد

پنج شنبه

5/11/96

 

20

برنامه امتحانی نیمسال اول 97-96

 

قابل توجه کلیه دانشجو.یان :برنامه امتحانی طبق تاریخ داده شده برگزارخواهد شد وبه هیچ وجه قابل تغییرنیست .