معاونت مالی و اداری دانشکده

 


آقای عباس قلیزاده

کارشناس علوم آزمایشگاهی

33433088